عصر خدماتافزایش نقدشوندگی | عصر خدمات

رئیس پژوهشکده بیمه عنوان کرد:
رئیس پژوهشکده بیمه، خواستار راه‌اندازی بازار ثانویه مبادله اوراق بیمه زندگی شد و گفت:تشکیل این بازار باعث افزایش نقدشوندگی بیمه‌های زندگی خواهد شد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار