عصر خدماتاقتصادی نئوکلاسیک | عصر خدمات

عضو هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد:
عضو هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: مسئولان اقتصادی یا باور خود را تغییر دهند یا زودتر کنار بروند تا کسانی که اعتقاد دارند سر کار بیایند. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار