عصر خدماتاقتصاد آب | عصر خدمات

عضو شورای شهر تهران ازوضعیت کم آبی شهر تهران خبر داد:
عضو شورای شهر تهرانبا اشاره به این که این روزها بحث "آب" در تهران بسیار جدی است، گفت‌: در حال‌ حاضر دامنه‌های شمالی و جنوبی البرز کل آب خود را به تهران می‌دهند ، اما باز هم عطش تهران بر طرف نشده است. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار