عصر خدماتاقدامات پسا سیل | عصر خدمات

معاون وزیر بهداشت تشریح کرد
با گذشت حدود سه ماه از سیل اخیر در استان‌هایی چون گلستان، لرستان، خوزستان و ...، اکنون با توجه به گرم شدن هوا، رعایت نکات بهداشتی و بویژه پیشگیری از برخی بیماری‌های عفونی و واگیردار در این مناطق از جدی‌ترین دغدغه‌های وزارت بهداشت است. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار