عصر خدماتاقدام پزشکان بسیجی برای تامین دارو | عصر خدمات

رئیس بسیج جامعه پزشکی با اشاره به شرایط تحریم‌های کشور، موضوع تامین داروهای اساسی را از دغدغه‌های جدی وزارت بهداشت دانست و گفت: در این زمینه بسیج جامعه پزشکی از هیچ کمکی دریغ نخواهد کرد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار