عصر خدماتالزام تفکیک زباله | عصر خدمات

معاون خدمات شهری شهرداری تهران خبر داد
معاون خدمات شهری شهرداری تهران از ابلاغ استاندار تهران برای الزام تفکیک زباله در ساختمان‌های دولتی این استان خبر داد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار