عصر خدماتالکترونیکی | عصر خدمات

مدیر کل کمیته امداد استان مرکزی:
مدیر کل کمیته امداد استان مرکزی گفت: زیر ساخت‌های الکترونیکی برای پرداخت غیر حضوری زکات فطره در استان مرکزی فراهم شده است. ادامه
مدیرکل موزه‌ها و اموال منقول تاریخی گفت: برای حل مشکلات فروش بلیت دستی و از بین رفتن فساد موجود در این بخش، فروش بلیت موزه ها و امکان تاریخی الکترونیکی شد. ادامه
مدیرکل تامین اجتماعی لرستان، گفت: ۲۰۰ هزار پرونده بیمه شده و مستمری بگیر این استان الکترونیکی می‌شود. ادامه
استاندار اصفهان از بهره برداری از ۵۰ مدرسه در استان اصفهان تا پایان سال خبر داد و گفت: بیش از ۷۵ درصد این مدارس به صورت مشارکتی و با استفاده از ظرفیت خیرین احداث می شود. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار