عصر خدماتالگوسازی | عصر خدمات

انجمن زنان کارآفرین با همکاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و با هدف شناسایی زنان صاحب کسب وکار در استان‌ها و الگوسازی بومی، دومین جشنواره زنان صاحب کسب و کار را برگزار می‌کند. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار