عصر خدماتالیاف در حلیم | عصر خدمات

رئیس اتحادیه صنف کبابی، حلیم و پزندگان غذاهای سنتی تهران وجود پنبه در حلیم را رد کرد و گفت: چنین اخباری دروغ بزرگ و خنده‌داری است. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار