عصر خدماتامام جمعه سنندج | عصر خدمات

امام جمعه سنندج مطرح کرد:
امام جمعه سنندج گفت: مسئولان و مدیران به جای دعوا‌های سیاسی و به ثمر و جناح بندی‌های مختلف، به دنبال ارتقا سطح زندگی مردم و ترمیم ساختار اقتصاد کشور باشند. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار