عصر خدماتامدادرسانی به مناطق سیل زده | عصر خدمات

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی کشور خبر داد
ستاد مدیریت بحران بهزیستی در مناطق سیل زده گفت: در جریان سیلی که در سه استان کشور رخ داد به بیش از ۲۸ هزار خانواده کمک هزینه ۵۰۰ هزار تومانی پرداخت شد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار