عصر خدماتامنیت سیستم بلیت مترو | عصر خدمات

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه ضریب امنیتی سیستم بلیط متروی تهران را بالا دانست و گفت: اگر فردی اقدام به چاپ پول تقلبی کند به این معنی نیست که امنیت پول ملی پایین است. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار