عصر خدماتامین مالى تروریسم | عصر خدمات

سخنگوی شورای نگهبان:
سخنگوی شورای نگهبان گفت: لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالى تروریسم در جلسه شوراى نگهبان مورد بررسى قرار گرفت و عدم مغایرتش با شرع و قانون اساسى اعلام شد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار