عصر خدماتام آر آی | عصر خدمات

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت اعلام کرد
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت گفت: با کمک و همراهی پزشکان می‌توان طرح نسخه الکترونیکی را به خوبی و در تمام کشور اجرا کرد و به مرور ارتقا داد، زیرا فرآیندهای الکترونیکی به مرور زمان تکمیل شده و به نتیجه می‌رسند. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار