عصر خدماتانتخاب رشته آزمون کارشناسی ناپیوسته ۱۳۹۷ | عصر خدمات

انتخاب رشته داوطلبان آزمون کارشناسی ناپیوسته سال ۹۷ به منظور پذیرش در رشته/ محل‌های گروه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی از امروز چهارشنبه ۲۴ بهمن ماه آغاز شد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار