عصر خدماتانتخاب نایب رئیس شورای شهر تهران | عصر خدمات

محسن هاشمی رفسنجانی:
محسن هاشمی رفسنجانی با کسب ۲۱ رای رئیس شورای شهر برای سال دوم فعالیت این شورا ماند. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار