عصر خدماتانتقال دانشگاه ها | عصر خدمات

دولت در لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور پیش بینی کرده که تمام دانشگاه های وابسته به دستگاه های اجرایی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منتقل شود. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار