عصر خدماتانجمن حمایت از حقوق کودکان | عصر خدمات

فعالیت بیش از 800 سازمان مردم نهاد در حوزه کودکان کار و خیابان؛
معاون مشارکت‌های اجتماعی وزارت کشور گفت: در سطح کشور بیش از 800 سازمان مردم نهاد فعال در حوزه کودکان کار و خیابان وجود دارد که حمایت‌های تحصیلی،مالی و ... از این کودکان دارند. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار