عصر خدماتانجمن داروسازان | عصر خدمات

رئیس روابط عمومی انجمن داروسازان ایران:
رئیس روابط عمومی انجمن داروسازان ایران گفت: انجمن داروسازان ایران، مدافع متعصبانه و چشم و گوش بسته آیین نامه قبلی نیست، بلکه با کارهای شتابزده، غیر کارشناسی و فاقد اسناد قابل دفاع مخالف است. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار