عصر خدماتانجمن صنفی CNG | عصر خدمات

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی CNGخبر داد:
ئیس هیئت مدیره انجمن صنفی CNG گفت: طی ۳ الی ۴ سال گذشته مصرف سوخت CNG در بازه ۲۰ تا ۲۱ میلیون متر مکعب بوده که این حجم با وجود افزایش تولید خودرو و رشد مصرف بنزین حاکی از کوچک شدن سهم این سوخت پاک در سبد انرژی کشور است. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار