عصر خدماتاندوسکوپی | عصر خدمات

معاون برنامه ریزی راهبردی و هماهنگی وزارت بهداشت گفت: در تعیین تعرفه‌های پزشکی نباید فقط به میزان درآمد تعداد محدودی متخصص توجه شود، بلکه در این پروسه باید پزشکان عمومی و سایر گروه‌های غیر پزشکی که درآمدشان محدود و از طریق تعرفه است را نیز مدنظر قرار داد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار