عصر خدماتاهدای لوازم خانگی به سیل زدگان | عصر خدمات

خدمات ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) ادامه دارد
معاون ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) از اهدای یک هزار بسته لوازم خانگی به سیل‌زدگان شیرازی خبر داد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار