عصر خدماتاورژانس اربعین | عصر خدمات

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام گفت: هشت فروند بالگرد اورژانس شامل سه فروند اورژانس ۱۱۵ و پنج فروند متعلق به هوانیروز ایام اربعین در ایلام مستقر می شوند. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار