عصر خدماتاورژانس شناور | عصر خدمات

رییس سازمان اورژانس کشور با بیان اینکه در حال توسعه اورژانس دریایی هستیم، گفت: در حال حاضر اضافه کردن پنج فروند شناور دریایی اورژانس در دستور کارمان قرار دارد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار