عصر خدماتاوقاف | عصر خدمات

معاون سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به خدمات رسانی اوقاف به زائران اربعین در ۱۰ محور از تلاش خادمان حسینی تقدیر کرد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار