عصر خدماتاپراتورهای پیشرو | عصر خدمات

اپراتور اول، در روزهای برگزاری نمایشگاه تلکام، با حضور اساتید برجسته دانشگاهی و تیم فنی همراه اول، کارگاه های تخصصی ۵G برگزار می کند ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار