عصر خدماتاپلیکیشن برای ناشنوایان | عصر خدمات

گزارش‌های منتشر شده حاکی از آن است که گوگل در حال توسعه اپلیکیشن‌های جدیدی است که برای کاربران با مشکلات شنیداری سودمند و کاربردی به شمار می‌رود. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار