عصر خدماتاپلیکیشن ثبت تخلفات | عصر خدمات

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران:
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران از لزوم ایجاد سامانه ثبت تصادفات و تخلفات توسط مردم خبر داد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار