عصر خدماتاپلیکیشن همراه سلامت تامین اجتماعی | عصر خدمات

علی معیری، مدیر کل دفتر راهبری سیستم‌های سازمان تامین اجتماعی از امکان بهره برداری اپلیکیشن همراه سلامت تامین اجتماعی "هستا"در راستای ارتقاء و تسهیل ارائه خدمات به مراجعین محترم در مراکز درمانی ملکی و طرف قرارداد سازمان تامین اجتماعی خبر داد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار