عصر خدماتاکتشافات ذخایر بزرگ | عصر خدمات

رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران مطرح کرد:
بهرام شکوری رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران طی یادداشتی به مناسبت 21 مرداد، روز«حمایت از صنایع کوچک» به تشریح مهم‌ترین راهکارهای توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط معدنی کشور پرداخته است. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار