عصر خدماتاکیب های سیار درمانی | عصر خدمات

وزیر بهداشت پس از جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان گلستان:
وزیر بهداشت در پایان جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان گلستان که با حضور رییس جمهور برگزار شد، گفت: در حال حاضر در مناطق سیل زده، ۹ مرکز ثابت و ۱۶ مرکز سیار بهداشتی درمانی در حال ارائه خدمات درمانی هستند و این مراکز در هفته گذشته سه مرکز ثابت و ۱۲ مرکز سیار بوده است. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار