عصر خدماتاکیپ‌های تیراندازی با تفنگ بادی | عصر خدمات

در منطقه 3 تهران صورت می‌گیرد
به منظور کاهش جمعیت جانوران موذی و پاکسازی محیط شهری، اکیپ های تیراندازی شبانه برای مبارزه با موش در منطقه 3 تهران فعال شد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار