عصر خدماتایجاد مراکز دندانپزشکی ویژه بیماران خاص | عصر خدمات

رییس اداره دندانپزشکی وزارت بهداشت مطرح کرد؛
رییس اداره دندانپزشکی وزارت بهداشت گفت: در مراکز دندانپزشکی ویژه بیماران خاص، تأمین تجهیزات دندانپزشکی انجام شده است و ظرف سه ماه آینده سهمیه این مراکز در سراسر کشور توزیع می‌شود. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار