عصر خدماتایجاد مونوریل در ولنجک | عصر خدمات

در صورت موفقیت آمیز بودن مطالعات ترافیکی صورت می‌گیرد
شهرداری منطقه یک از بررسی یک طرفه شدن خیابان ولیعصر(عج)، شریعتی و استفاده از مونوریل برای حل ترافیک توچال خبرداد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار