عصر خدماتایجاد کسب و کار های کوچک | عصر خدمات

مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران خبر داد
مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران از مهارت آموزی و توانمندسازی ۵۰۰ خانواده کودک کار برای ایجاد کسب و کار‌های کوچک و خانگی تا پایان سال خبر داد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار