عصر خدماتایرانشهر | عصر خدمات

وزیر بهداشت گفت: با ساخت بیمارستان‌های در دست احداث در منطقه ایرانشهر، در آینده‌ای نه چندان دور و ظرف چهار سال آتی نیازی نخواهد بود که مردم منطقه برای پیگیری روند درمان مجبور به سفر به استان‌ها و شهرهای دیگر شده و متحمل رنج سفر شوند. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار