عصر خدماتایران و آمریکا | عصر خدمات

رئیس کمیسیون امنیت ملّی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی:
رئیس کمیسیون امنیت ملّی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: هیچ کشوری قادر نیست تا ایران را تحریم کند و این سیاست را آمریکا بار‌ها آزموده و هر بار شکست خورده است. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار