عصر خدماتایستگاه | عصر خدمات

استاندار همدان با بیان اینکه در موج رفت زائران اربعین روزانه ۲۰۰ هزار نفر در ایستگاه‌های صلواتی استان همدان پذیرایی شدند، گفت: استان همدان آماده استقبال از زائران است. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار