عصر خدماتایستگاه های آتش نشانی | عصر خدمات

به دنبال اعلام خبری در مورد استقرار نیروهای اورژانس در ایستگاه‌های آتش‌نشانی پایتخت، رئیس اورژانس تهران درباره چگونگی استقرار این نیروها توضیحاتی را ارائه کرد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار