عصر خدماتایستگاه های قدیمی | عصر خدمات

نژاد بهرام گفت: در جلسه مناسب‌سازی معابر پایتخت قرار شد تعداد ۴۸ دستگاه آسانسور تا پایان سال در ایستگاه‌های قدیمی خطوط مترو نصب شود. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار