عصر خدماتاینترنت روستاها | عصر خدمات

وزیر ارتباطات در مجلس:
وزیر ارتباطات تاکید کرد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از تمام ظرفیت‌های خود برای توسعه ارتباط روستایی و دستیابی به شبکه اینترنت استفاده کرده است. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار