عصر خدماتاینترنت همراه | عصر خدمات

سیم‌کارت کودک ؛
با توجه به حساسیت حضور کودکان در فضای اینترنت و استفاده از ابزارهای تکنولوژی، نیاز به نظارت در این فضا احساس می‌شود و یکی از راه‌های محافظت از کودکان در برابر آسیب‌های احتمالی، استفاده از سیم‌کارت کودک است. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار