عصر خدماتای سی یو | عصر خدمات

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی:‏
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: از دولت یازدهم تاکنون 2 ‏هزار و 400 تخت ICU به مجموعه تخت‌های مراقبت‌های ویژه کشور اضافه شد و 41 شهر محروم برای نخستین بار دارای آی سی یو شدند. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار