عصر خدماتبارورسازی ابر ها | عصر خدمات

معاون وزیر نیرو:
معاون وزیر نیرو در امور آب گفت: جایگاه بارورسازی ابرها برای کمک به منبع آبی کشور یک جایگاه تعیین کننده نیست که ما سیاست‌های تامین آب را بر بارورسازی ابرها بگذاریم. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار