عصر خدماتبازار ثانویه ارز | عصر خدمات

رئیس کل بانک مرکزی از آزاد شدن خرید و فروش ارز در صرافی ها خبر داد و گفت: خرید وفروش ارز از صرافیها از این به بعد آزاد است و دیگر قاچاق محسوب نمی شود. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار