عصر خدماتبازار مصرف عرضه | عصر خدمات

در حالی که گفته می شود دلیل گرانی سیب زمینی و گوجه در بازار،کاهش تولید است،آمار رسمی نشان می‌دهدتولید گوجه در سالجاری افزایش داشته وسیب زمینی بدون تغییرمانده اماصادرات رشد چشمگیری داشته است. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار