عصر خدماتبازار کالاهای اساسی | عصر خدمات

معاون وزیر صنعت:
معاون وزیر صنعت گفت:درباره نامه اخیر اقتصاددانان به رییس جمهور و مباحث پیرامون تنظیم بازار توضیحاتی ارائه کرد و گفت: هیچ نگرانی در تامین ارز اقلام اساسی و کالاهای مذکور در بازار وجود ندارد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار