عصر خدماتبازداشت | عصر خدمات

سرپرست اداره کل امور شهری و شوراهای استانداری تهران:
سلیمانی راد از بازداشت یک عضو شورای شهر تهران به دلیل تبانی، سوء استفاده از موقعیت شغلی و اعمال خارج از ضوابط قانونی خبر داد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار