عصر خدماتبازسازی مدارس سیل زده | عصر خدمات

وزیرآموزش و پرورش تاکید کرد که در سیل اخیر ۱۵۰۰ مدرسه آسیب دیدند و از این تعداد ۲۰۰ مدرسه باید تخریب و بازسازی شوند و ۱۳۰۰ مدرسه با تعمیر و بازسازی در مهر ۹۸ آماده می‌شوند. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار