عصر خدماتبازی‌های رایانه‌ای | عصر خدمات

برای ارائه راهکارهای علمی جهت درمان اختلالات شناختی؛
به‌منظور ارائه راهکارهای علمی و تخصصی برای درمان اختلالات شناختی و جسمی با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی، "کلینیک بازی‌درمانی" در دانشگاه اصفهان ایجاد و راه‌اندازی می‌شود. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار